رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

جدیدترین قوانین جودو

X جودو X آموزش جودو X قوانین جودو X قانون ورزش جودو

X جودو X آموزش جودو X قوانین جودو X قانون ورزش جودو

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
جدیدترین قوانین جودو
خلاصه داستان :

 

🔸بخشنامه فدراسیون جودو به هیئات استانی جهت هماهنگی داوران و مربیان 

 

خلاصه ای از قوانین جدید :

 

1⃣مسابقات تیمی به صورت بین آقایان و بانوان در اوزان ۵۷- ؛ ۷۰- ؛ ۷۰+ در بانوان و ۷۳+ ؛ ۹۰- ؛ ۹۰+ در آقایان برگزار میشود.

 

2⃣مدت زمان مسابقات:

 

-رقابت مردان و زنان به مدت ۴ دقیقه می باشد که این بر اساس خواسته ی کمیته المپیک و یکپارچگی زمان مسابقات تیمی می باشد.

 

-فقط امتیازات(امتیازات فنی)برنده مسابقه را تعیین می کند

(داشتن اخطار برای برنده شدن در زمان معمول کافی نمی باشد)

 

3⃣امتیاز طلایی:

 

-در مواردی که هیچ امتیاز یا امتیازاتی کسب نشده باشد یا اینکه امتیازات برابر باشد مسابقه در امتیاز طلایی ادامه پیدا می کند.

 

-هر امتیاز یا اخطار از زمان معمول مسابقه در تابلوی امتیازات باقی می ماند.

 

-برنده وقت اضافی به وسیله تفاوت امتیاز و یا اخطار شیدو تعیین خواهد شد.

 

4⃣ارزیابی در امتیازات:

 

-در حال حاضر فقط ایپون و وازاری وجود دارد.

 

-امتیاز یوکو وازاری ثبت می گردد؛ وازاری جمع نمی گردد.

(دو وازاری دیگر به معنای ایپون نخواهد بود)

 

-اوسایکومی؛

در حالت اوسایکومی بعد از ۱۰ ثانیه(۱۰_۱۹)امتیاز وازاری و بعد از ۲۰ ثانیه ایپون اعلام می گردد.

 

-جودوگی:

 

-برای بهتر و داشتن یک گرفتن خوب؛لباسها می بایست به خوبی داخل کمربند قرار گیرد و با یک گره سفت محکم شود

برای محکم کردن لباس مبارز باید لباس جودوی خود را بین ماته و هاجیمه که توسط داور اعلام می شود به سرعت مرتب کند.

 

-تنبیهات:

 

-هم اکنون حداکثر ۳ شیدو مبارز می تواند دریافت کند

شیدوی سوم معادل هانسوکومکه می باشد

 

-برای آسانتر شدن داوری و فهم عمومی همه ی حرکت هایی که برای گرفتن جودوگی گرفته می شود اکنون دیگر جریمه ندارد

(گرفتن ماشه ای ؛ دو دست یک طرف جودوگی ؛ انگشتان داخل آستین دیگر جریمه ندارد)

-کومیکاتا دیگر جریمه ندارد تا زمانی که اجرا کننده در موقعیت حمله باشد؛اما موقعیت و وضعیت منفی جریمه دارد.
-مدت زمان گرفتن برای حمله ۴۵ ثانیه است.
-در مورد جودوی دفاعی شیدو داده می شود.
-گرفتن پا یا گرفتن شلوار در ابتدا با شیدو و برای دومین بار هانسوکومکه دارد.
-جودوی منفی(anti_judo)سریعا قابل جریمه است.
🔸قوانین جدید به طور کامل در مسابقات جایزه بزرگ پاریس در فوریه ۲۰۱۷ آغاز و در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو پایان می یابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judo Federation Declaration to Provincial Council for Coordination of Referees and Trainers

 

Summary of new rules:

 

1. Team meetings are held between men and women in the weights of +1 +1 +1 +1 in ladies and +1 + 1/2 + 1 in men.

 

2- Tournament time:

 

- The men's and women's competition is for 5 minutes, which is based on the request of the Olympic Committee and the timing of the team matches.

 

- Only the points (technical points) determine the winner of the match

(Not enough to win at regular time)

 

Gold Score:

 

- In the event that no points or points are earned or the points are equal, the match will continue in the gold.

 

- Any points or warnings remain on the leaderboards since the usual race time.

 

- The amount of extra time will be determined by the difference of points or Shido warnings.

 

4Assessment of Scores:

 

- At the moment there is only Ipon and Wazari.

 

-Yuko Vazari's score is recorded;

(Two Vozars will not mean Iphone)

 

-Avsikomai 2

In Osicomic mode, the score is announced after 2 seconds (0/5) and after 2 seconds Ipon.

 

Existence:

 

-For better and have a good grip; the clothes should fit well into the belt and fastened with a tight knot

To tighten up the fighter outfit, he must quickly arrange his judo outfit between Mate and Hajime announced by the referee.

 

- Literature:

 

-Also now can get up to 1 fighter Shido

The third Shido is equivalent to Hansokomke

 

-For easier judging and public understanding, all the moves to get judiciary are no longer penalized.

(Trigger grip; two hands on one side of the wrist; fingers inside the sleeve no longer fine)
-Comicata will no longer be fined as long as the offender is in attack position, but will have a negative position and status.
- The time it takes for the attack to take is 2 seconds.
- In the case of defensive judo is given.
-Housing up or taking pants first with Shido and second time with Hansokomke.
- Anti -judo is quickly penalized.
The new rules will begin entirely at the February Grand Prix in Paris and end at the Tokyo Olympics
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
向省級裁判和培訓師協調委員會提出柔道聯合會宣言

 

新規則摘要:

 

1.男女之間的團隊會議的重量為+1 +1 +1 +1女性和+1 + 1/2 + 1男性。

 

2-比賽時間:

 

 - 男子和女子比賽為5分鐘,這是根據奧委會的要求和球隊比賽的時間安排。

 

 - 只有分數(技術分數)決定比賽的勝者

(不足以定期贏)

 

黃金分數:

 

 - 如果沒有獲得積分或積分或積分相等,則比賽將在黃金中繼續進行。

 

 - 自通常的比賽時間以來,任何積分或警告都會留在排行榜上。

 

 - 額外時間的數量將由積分或Shido警告的差異決定。

 

4評分:

 

 - 目前只有Ipon和Wazari。

 

-Yuko Vazari的得分記錄在案;

(兩個Vozars不代表Iphone)

 

-Avsikomai 2

在Osicomic模式中,分數在2秒(0/5)之後和2秒之後宣布。

 

-Jvdvgy:

 

 - 為了更好並具有良好的抓地力;衣服應該很好地貼合在腰帶上並用緊結固定

為了收緊戰鬥機裝備,他必須迅速安排他在裁判宣布的Mate和Hajime之間的柔道服裝。

 

 - 文學:

 

 - 現在還可以獲得1個戰鬥機Shido

第三個Shido相當於Hansokomke

 

 - 為了更容易判斷和公眾理解,所有獲得司法機構的舉動都不再受到懲罰。

(觸發手柄;手腕一側有兩隻手;手套內的手指不再精細)
只要罪犯處於攻擊位置,他就不會被罰款,但會有負面的位置和狀態。
 - 攻擊所需的時間是2秒。
 - 在防禦柔道的情況下。
 - 先與Shido一起洗衣或穿褲子,第二次與Hansokomke合作。
 -  Anti-judo很快就會受到懲罰。
新規將完全在巴黎的二月大獎賽開始,並在東京奧運會結束。
توضیحات / دانلود گزارش کد : 8

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان