close
تبلیغات در اینترنت
جدیدترین قوانین جودو
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • آموزش گرفتن هاوقفل و ضربات دفاع شخصی

  آموزش گرفتن هاوقفل و ضربات دفاع شخصی

 • ویدئو آموزش دفاع شخصی خیابانی

  ویدئو آموزش دفاع شخصی خیابانی

 • نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی

  نهوهی سریع کردن ضربات دست در ورزشهای رزمی

 • ایمنی در ورزش و راه های پیشگیری از صدمات

  ایمنی در ورزش و راه های پیشگیری از صدمات

 • کلیات و معرفی کامل ورزش ووشو

  کلیات و معرفی کامل ورزش ووشو

 • آموزش مقدماتی سلاح تونفا

  آموزش مقدماتی سلاح تونفا

 • اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ

  اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ

 • آموزش وتمرین کامل دفاع شخصی

  آموزش وتمرین کامل دفاع شخصی

 • 22دقیقه بدنسازی بدون دستگاه ودمبل

  22دقیقه بدنسازی بدون دستگاه ودمبل

 • آموزش بدنسازی تمرینات کل بدن

  آموزش بدنسازی تمرینات کل بدن

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

توجه

رزمی کده و=.

بسم تعالی لطفاد در صورت هرگونه مشکل از طریق بخش نظرات مارا در جریان قرار دهید.

ورزش برای سلامتی تمامی افراد مفید است اما در صورت زیاده روی وغیر اصولی ممکن است صدمات بسیاری برای تمامی افراد چه آماتور و هم یک فایتر کامل داشته باشد.

امید واریم در کنار خانوادهای محترمتان به دور از هر گونه خطر زندگی شاد وزیبایی داشته باشید.
http://up.razmikade.ir/view/2826724/serch.png http://up.razmikade.ir/view/2826734/master.png http://up.razmikade.ir/view/2826737/post.png
     
جدیدترین قوانین جودو
 • تاریخ ارسال : سه شنبه 04 دي 1397
 • موضوعات : آموزش , جودو ,
 • بازدید : 172 مشاهده

 

🔸بخشنامه فدراسیون جودو به هیئات استانی جهت هماهنگی داوران و مربیان 

 

خلاصه ای از قوانین جدید :

 

1⃣مسابقات تیمی به صورت بین آقایان و بانوان در اوزان ۵۷- ؛ ۷۰- ؛ ۷۰+ در بانوان و ۷۳+ ؛ ۹۰- ؛ ۹۰+ در آقایان برگزار میشود.

 

2⃣مدت زمان مسابقات:

 

-رقابت مردان و زنان به مدت ۴ دقیقه می باشد که این بر اساس خواسته ی کمیته المپیک و یکپارچگی زمان مسابقات تیمی می باشد.

 

-فقط امتیازات(امتیازات فنی)برنده مسابقه را تعیین می کند

(داشتن اخطار برای برنده شدن در زمان معمول کافی نمی باشد)

 

3⃣امتیاز طلایی:

 

-در مواردی که هیچ امتیاز یا امتیازاتی کسب نشده باشد یا اینکه امتیازات برابر باشد مسابقه در امتیاز طلایی ادامه پیدا می کند.

 

-هر امتیاز یا اخطار از زمان معمول مسابقه در تابلوی امتیازات باقی می ماند.

 

-برنده وقت اضافی به وسیله تفاوت امتیاز و یا اخطار شیدو تعیین خواهد شد.

 

4⃣ارزیابی در امتیازات:

 

-در حال حاضر فقط ایپون و وازاری وجود دارد.

 

-امتیاز یوکو وازاری ثبت می گردد؛ وازاری جمع نمی گردد.

(دو وازاری دیگر به معنای ایپون نخواهد بود)

 

-اوسایکومی؛

در حالت اوسایکومی بعد از ۱۰ ثانیه(۱۰_۱۹)امتیاز وازاری و بعد از ۲۰ ثانیه ایپون اعلام می گردد.

 

-جودوگی:

 

-برای بهتر و داشتن یک گرفتن خوب؛لباسها می بایست به خوبی داخل کمربند قرار گیرد و با یک گره سفت محکم شود

برای محکم کردن لباس مبارز باید لباس جودوی خود را بین ماته و هاجیمه که توسط داور اعلام می شود به سرعت مرتب کند.

 

-تنبیهات:

 

-هم اکنون حداکثر ۳ شیدو مبارز می تواند دریافت کند

شیدوی سوم معادل هانسوکومکه می باشد

 

-برای آسانتر شدن داوری و فهم عمومی همه ی حرکت هایی که برای گرفتن جودوگی گرفته می شود اکنون دیگر جریمه ندارد

(گرفتن ماشه ای ؛ دو دست یک طرف جودوگی ؛ انگشتان داخل آستین دیگر جریمه ندارد)

-کومیکاتا دیگر جریمه ندارد تا زمانی که اجرا کننده در موقعیت حمله باشد؛اما موقعیت و وضعیت منفی جریمه دارد.
-مدت زمان گرفتن برای حمله ۴۵ ثانیه است.
-در مورد جودوی دفاعی شیدو داده می شود.
-گرفتن پا یا گرفتن شلوار در ابتدا با شیدو و برای دومین بار هانسوکومکه دارد.
-جودوی منفی(anti_judo)سریعا قابل جریمه است.
🔸قوانین جدید به طور کامل در مسابقات جایزه بزرگ پاریس در فوریه ۲۰۱۷ آغاز و در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو پایان می یابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judo Federation Declaration to Provincial Council for Coordination of Referees and Trainers

 

Summary of new rules:

 

1. Team meetings are held between men and women in the weights of +1 +1 +1 +1 in ladies and +1 + 1/2 + 1 in men.

 

2- Tournament time:

 

- The men's and women's competition is for 5 minutes, which is based on the request of the Olympic Committee and the timing of the team matches.

 

- Only the points (technical points) determine the winner of the match

(Not enough to win at regular time)

 

Gold Score:

 

- In the event that no points or points are earned or the points are equal, the match will continue in the gold.

 

- Any points or warnings remain on the leaderboards since the usual race time.

 

- The amount of extra time will be determined by the difference of points or Shido warnings.

 

4Assessment of Scores:

 

- At the moment there is only Ipon and Wazari.

 

-Yuko Vazari's score is recorded;

(Two Vozars will not mean Iphone)

 

-Avsikomai 2

In Osicomic mode, the score is announced after 2 seconds (0/5) and after 2 seconds Ipon.

 

Existence:

 

-For better and have a good grip; the clothes should fit well into the belt and fastened with a tight knot

To tighten up the fighter outfit, he must quickly arrange his judo outfit between Mate and Hajime announced by the referee.

 

- Literature:

 

-Also now can get up to 1 fighter Shido

The third Shido is equivalent to Hansokomke

 

-For easier judging and public understanding, all the moves to get judiciary are no longer penalized.

(Trigger grip; two hands on one side of the wrist; fingers inside the sleeve no longer fine)
-Comicata will no longer be fined as long as the offender is in attack position, but will have a negative position and status.
- The time it takes for the attack to take is 2 seconds.
- In the case of defensive judo is given.
-Housing up or taking pants first with Shido and second time with Hansokomke.
- Anti -judo is quickly penalized.
The new rules will begin entirely at the February Grand Prix in Paris and end at the Tokyo Olympics
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
向省級裁判和培訓師協調委員會提出柔道聯合會宣言

 

新規則摘要:

 

1.男女之間的團隊會議的重量為+1 +1 +1 +1女性和+1 + 1/2 + 1男性。

 

2-比賽時間:

 

 - 男子和女子比賽為5分鐘,這是根據奧委會的要求和球隊比賽的時間安排。

 

 - 只有分數(技術分數)決定比賽的勝者

(不足以定期贏)

 

黃金分數:

 

 - 如果沒有獲得積分或積分或積分相等,則比賽將在黃金中繼續進行。

 

 - 自通常的比賽時間以來,任何積分或警告都會留在排行榜上。

 

 - 額外時間的數量將由積分或Shido警告的差異決定。

 

4評分:

 

 - 目前只有Ipon和Wazari。

 

-Yuko Vazari的得分記錄在案;

(兩個Vozars不代表Iphone)

 

-Avsikomai 2

在Osicomic模式中,分數在2秒(0/5)之後和2秒之後宣布。

 

-Jvdvgy:

 

 - 為了更好並具有良好的抓地力;衣服應該很好地貼合在腰帶上並用緊結固定

為了收緊戰鬥機裝備,他必須迅速安排他在裁判宣布的Mate和Hajime之間的柔道服裝。

 

 - 文學:

 

 - 現在還可以獲得1個戰鬥機Shido

第三個Shido相當於Hansokomke

 

 - 為了更容易判斷和公眾理解,所有獲得司法機構的舉動都不再受到懲罰。

(觸發手柄;手腕一側有兩隻手;手套內的手指不再精細)
只要罪犯處於攻擊位置,他就不會被罰款,但會有負面的位置和狀態。
 - 攻擊所需的時間是2秒。
 - 在防禦柔道的情況下。
 - 先與Shido一起洗衣或穿褲子,第二次與Hansokomke合作。
 -  Anti-judo很快就會受到懲罰。
新規將完全在巴黎的二月大獎賽開始,並在東京奧運會結束。