رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

نشانه‌های یک قلب سالم چیست

X قلب سالم چگونه قلبی است X قلب سالم و ناسالم X قلب سالم چیست X قلب سالم با ورزش X قلب سالم داشتن X قلب سالم نقاشی X قلب سالم و ورزشs

X قلب سالم چگونه قلبی است X قلب سالم و ناسالم X قلب سالم چیست X قلب سالم با ورزش X قلب سالم داشتن X قلب سالم نقاشی X قلب سالم و ورزشs

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
نشانه‌های یک قلب سالم چیست
خلاصه داستان :

به نقل از سلامت نیوز ایران دارای بالا ترین رکورد آمار مرگ قلبی در جهان است به گفته این پایگاه اینترنتی 33درصد تا39درصد مرگ ها در ایران بر اثر مشکلات قلبی و عروقی میباشد. امروزه با زیاد شدن استرس و اضطراب زندگی ماشینی تقریبا همه افراد را مستعد بیماری نموده است

بـرای ایـنـکـه تـشـخـیـص دهـیـد قـلـبـتـان سـالم اسـت، بـایـد بـه عـلایـم بـدن تـوجـه کـنـید. گـاهـی مـشـکـلات قـلـبـی بـه شـکـلـی آشـکـار مـی شـود کـه فـرد مـتـوجـه مـشـکـل اصـلـی خـود نـمـی شـود. بـه هـمـین دلیـل لازم اسـت عـلایـم بـیـمـاری هــای قـلـبی را بـشـنـاسـیـد. زمـانـی کـه از سـلامـت قـلـب خـود اطـمـیـنـان یـافـتیـد بـرای پـیـشـگـیـری از بـیـمـاری هـای قـلـبـی مـی تـوانـیـد یـک زنـدگـی سـالـم و عـــاری از اسـتـرس را دنـبـال کـنـیـد امـا نـشـانه های یـک قـلـب سـالـم:

 

انــرژی زیــاد:

 

یـکـی از نـشـانـه های اولیــه مـشـکـلات قــلبی، خـستـگی مـفـرط اســت. بـنـابـرایـن اگـر پـس از یـک روز پـرکــار، انــرژی کـافی بـرای رفـتـن به مـیـهـمانی را داریـد بـدانـیـد کـه قـلـب شـمـا سـالـم اسـت.

 

ضـربـان عـالـی قـلـب:

 

مـی تـوانیـد بـا حـس کـردن نـبـض، ضـربـان قـلـب خـود را کـنـتـرل کـنـیـد. ضـربـان قـلـب یـک فـرد سـالـم بـاید ۷۲ ضـربـه در دقـیـقـه بـاشـد. بـه طـور کـلـی بـیـن ۷۰ تا ۸۰ ضـربـه نـشـانـه سـلامـت قـلـب اسـت.

تـنـفـس مـنـظـم:

افـرادی کـه قـلـب ضـعـیـفـی دارنـد، تـنـفـس مـنـظـمـی نـدارنـد. اگــر پـس از بـالا رفـتـن از پـلـه، دچـار کـمـبـود نـفـس مـی شـویـد مـمـکـن اسـت مـشـکـل قـلـبـی داشـتـه بـاشـیـد.

 

اعـصـاب قــــوی:

تـوانـایـی حـفـظ آرامـش در مــوارد پـراسـتـرس یـکـی دیـگـر از نـشـانــه هــای سـلامـت قـلـب اســت. افــرادی که قلب ضــعیفی دارنــد، زود از کــوره درمـــی روند و هـنـگامــی که تحــت اسـتـرس قــرار مـی گـیـرنـد، عـــرق می کنــنــد.

 

کـنـترل مـنـظـم فـشـارخـون:

باید به طور مـنـظـم فشار خون خود را کـنـتـرل کـنــد. ایده آل تــرین فشار خون 120.80 است.

 

عدم احساس سفت شدن دور سینه:

برخی افراد گاهی احساس سفتی دور سینه می کنند، که ممکن است نشانه حمله قلبی خفیف باشد اما اگر تاکنون دچار این حالت نشده اید، این امر نشان می دهد که قلب سالمی دارید.

 

اکــو کـاردیــوگــرام:

تـمـام نـمـونـه های اکـو کـاردیوـگرام را که گــرفته اید، نـگـه دارید تا با مـقـــایـســـه کردن آن ها از سـلامــت قـلبـتان مـطـمـئــــن شـویـد.

 

نـداشـتـن کـلـسـتـرول مــضـــر:

هـــر از گـــاهی برای تـعـییـن میزان کلسترول و تری گـلیـسـیرید خــــون به ویـژه پـس از ۳۰ سـالـگـی آزمـایــش دهـیـد. اگـر گــزارش خــون شـمـا سـالـم باشد دلیــلــی بـرای نـگــرانی نــیــســت.

 

تست استرس:

تست تردمیل یا تست استرس یکی از بهترین راه ها برای پی بردن به این موضوع است که آیا قلب شما تحت فشار قرار دارد یا نه پس از ۳۰ سالگی سالی یک بار این آزمایش را انجام دهید.

منبع سلامت نیوز

سیمرغ

توضیحات / دانلود گزارش کد : 79

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان