رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

معرفی تجهیزات کیک بوکسینگ تمرینات و مسابقات

تجهیزات و فرم موجود در کیک بوکس,تجهیزات کیک بوکسینگ,کیکبوکسینگ,

تجهیزات و فرم موجود در کیک بوکس,تجهیزات کیک بوکسینگ,کیکبوکسینگ,

معرفی تجهیزات کیک بوکسینگ تمرینات و مسابقات

معرفی تجهیزات کیک بوکسینگ تمرینات و مسابقات 433

در ورزهای رزمی یک سریع لباس و فرم مشخص و یک سریع تجهیزات ایمنی جهت  ایمنی و عدم آسیب های احتمالی برای فایتر ها میباشد.مربیان ورزشی استفاده از این ابزار را برای تمامی فایتر ها و ورزشکاران این رشته اجبارا باید استفاده شود و در ادامه بااین موضوع آشنا خواهیم شد و تک تک این مواد را نام خواهیم برد.

  • دستکش های بوکسینگ:
دست کش های بوکسینگ یکی از مهم ترین ابزار ورزش هایی  رزمی جهت آسیب پذیری کمتر در این ورزش و ورزش هایی مانند بوکس و شوو و.. میباشد
دستکش بوکس
  • محافظ لثه:
جهت جلوگیری از اصابت ضربه به دندان ها میباشد
  • محافظ ساق پا:
سفارش طراحی قالب