رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

12عامل که باعث مصدومیت ورزشکاران میشود

صدمات ورزشی X عامل صدمات ورزشی X مصدومیت در ورزش X آسیب دیدگی در ورزش

صدمات ورزشی X عامل صدمات ورزشی X مصدومیت در ورزش X آسیب دیدگی در ورزش

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
12عامل که باعث مصدومیت ورزشکاران میشود
خلاصه داستان :

در تمامی ورزشها چه ورزشهای انفرادی که ورزشهای جمعی احتمال مصدومیت وجود دارد و کسی نمیتواند بگوید در ورزش هیچ گونه مصدومیتی وجود ندارد امروز سایت رزمیکده برای شما 12 عامل که باعث مصدومیت در فرد میباشد را شرح میدهدلطفا برای پیشگیری از مصدومیت سعی کنید بیشتر گرم کنید وحرکات کششی را بیشتر انجام دهید تا بدنتان به آن آمادگی لازم جهت تمرین ورزشی با احتمال صدمه دیدن کمتر برسد.میتوان گفت بسیاری از صدمات از درست گرم نکردن و انجام ندادن حرکات ورزشی است.ورزش خود را گام به گام با برنامه بروید جلو یک شبه راه صد ساله را نروید وبه صورت ناگهانی تمرینات خورا سنگین نکنید.

- بی دقتی
 -تکنیک ضعیف
 -اتفاقاتی که در ورزش می افتد یا سوانح 
 -محیط فیزیکی نا مناسب ورزشی
 
 -از ورزشکار انتظار بیش از حدی داشته باشیم.
 -خستگی
 -بیشترین اتفاقات در زمانهای آخر تمرین رخ می دهد.
 -عدم آمادگی جسمانی 
 -تجهیزات نا مناسب
 -نداشتن آمادگی روانی مناسب یا داشتن مشکلات بیرونی
 -ساختار یا بافت ورزشی که در بعضی از آنها برخورداری فیزیکی وجود دارد.
 -سابقه آسیب دیدگی
 

In all sports, individual sports where mass sports are likely to be injured and no one can say there are no injuries in sports Today, the site describes the 12 factors that cause personal injury. Do more stretching to get your body ready for exercise with less chance of injury. May said many of the injuries are due to not warming up and not doing the exercises. Don't go hundred years old and don't suddenly have heavy eating exercises Nid.

- Careless
 - Poor technique
 - Events that happen in sports or accidents
 - Inadequate physical environment
 
 Expect too much from an athlete.
 - Fatigue
 Most things happen in the last days of training.
 - Lack of physical fitness
 - Inadequate equipment
 Lack of proper mental preparedness or external problems
 - Sports structure or texture in which some are physically fit.
 - History of injury

توضیحات / دانلود گزارش کد : 115

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان