رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://www.razmikade.ir/

اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ

  قابل توجه تمامی عزیزانی که در رشته  وسبک های مختلف کیک بوکسینگ فعالیت مینمایند امرو ز نام تمامی اصطلاحات و ضربات کیک بوکسینگ را برای شما عزیزان فراهم نموده اییم که بتوانید بااین اصطلاحات آشنا شوید و نیز بتوانید آن را به خوبی تلفظ کنید در پایان امید است که بتوانید نهتنها به خوبی تلفظ کنید بلکه یاد بگیرید در جای خود تمامی اصطلاحات را استفاده نمایید .در بسیاری ازباشگاه های ورزشی مشاهده میشود این اصطلاحات با این حالی که جزو مقدمات  این رشته میباشد را به درستی فرا نگرفته اند ویا تلفظ…

  قابل توجه تمامی عزیزانی که در رشته  وسبک های مختلف کیک بوکسینگ فعالیت مینمایند امرو ز نام تمامی اصطلاحات و ضربات کیک بوکسینگ را برای شما عزیزان فراهم نموده اییم که بتوانید بااین اصطلاحات آشنا شوید و نیز بتوانید آن را به خوبی تلفظ کنید در پایان امید است که بتوانید نهتنها به خوبی تلفظ کنید بلکه یاد بگیرید در جای خود تمامی اصطلاحات را استفاده نمایید .در بسیاری ازباشگاه های ورزشی مشاهده میشود این اصطلاحات با این حالی که جزو مقدمات  این رشته میباشد را به درستی فرا نگرفته اند ویا تلفظ…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
اسامی ضربات واصطلاحات ضروری کیک بوکسینگ
خلاصه داستان :

 

قابل توجه تمامی عزیزانی که در رشته  وسبک های مختلف کیک بوکسینگ فعالیت مینمایند امرو ز نام تمامی اصطلاحات و ضربات کیک بوکسینگ را برای شما عزیزان فراهم نموده اییم که بتوانید بااین اصطلاحات آشنا شوید و نیز بتوانید آن را به خوبی تلفظ کنید در پایان امید است که بتوانید نهتنها به خوبی تلفظ کنید بلکه یاد بگیرید در جای خود تمامی اصطلاحات را استفاده نمایید .در بسیاری ازباشگاه های ورزشی مشاهده میشود این اصطلاحات با این حالی که جزو مقدمات  این رشته میباشد را به درستی فرا نگرفته اند ویا تلفظ نمیکنند امید واریم این مطلب مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیرد.باتشکر از کانال اکادمی پورفرج

All the loved ones who are involved in various kickboxing activities are remarkable. We will provide you with the names of all the words and kickboxing styles for your loved ones so that you can get acquainted with these terms and you can also pronounce it well. At the end of the hope You can not only pronounce well, but learn to use all the terms in place. In many sports clubs, these terms are not properly spoken or pronounced while they are in the foreground. Hope this article is about Your use of dear friends Thanks to the Poorfräger Academy Channel

 

*اصطلاحات مقدماتی ( کیک بوکسینگ)Introductory terms (kickboxing)*

اسامی اصطلاحات  مبارزه   combat
سلام، تشکر، عذرخواهی eieh  محل مبارزه  ring 
استاد master  رها کردن، آزاد  relax
آموزگار، مدرس insteractor  خارج   out side
مربی coach  داخل   in side
آماده ready  پهلو   side
حالت ايستاده stance  جلو   front
لگد kick  پشت  back  
احترام گذاشتن BOW  راست   right
دستور شروع، حرکت کردن، رفتن go  چپ   left
  نشستن sit down  پايين   low
  برخواستن stand up  وسط  middle
برگشتن turn back  بالا   high
ساکت، آرام باش silence / be quit  دفاع کردن  block
شکستن اجسام سخت breaking  ضربه زدن  strike
فرياد با تخليه نفس yel   تمرکز با حالت چشم بسته  meditision
دستور آغاز مسابقه  fight دستور قطع مسابقه stop
ادامه دادن  go on کافی است it's enough


 

 
 

*اصطلاحات و اسامی ایستادن ها  ( کیک بوکسینگ)Terminology and names of standing)*

اصطلاحات زیل برای حالت های ایستادن و گویشها متمرکز است یعنی برای ایستادن به نهوه های مخالف از این اصطلاحات استفاده میشود یعنی به عنوان مثال برای احترام به استاد میگوییم ready stance master bowیعنی روبه استاد خبردار باایستید واحترام بگزارید.

ايستادن خبردار  ready stance (حالت مبارزه (آماده مبارزه  fight position
ايستادن درصف line position  به سمت جلو ايستادن  forward stance
ايستادن با پاشنه چسبيده و پنجه ها باز  v stance ايستادن بصورت سو مو  sumo stance
 (ايستادن پا اسبی (سرپاها رو به جلو  horse stance ايستادن گربه ای  cat stance
ايستادن روی پای عقب back stance    


 

-اسامی اعضای بدن

chest سينه
stomach شکم
balls بيضه
waste کمر
foot پا
thigh ران
knee زانو
leg ساق پا
footwrist مچ پا
ball of foot سينه پا
instep روی پا
heel پاشنه
arch هلال داخل پا
knife foot تيغ پا
body بدن
head سر
face صورت
ear گوش
eye چشم
nose بينی
lip لب
jaw فک
chain چانه
neck گردن
arm بازو
elbow آرنج
forearm ساعد
wrist مچ دست
hand دست
palm heel (کف دست (پاشنه
joint مفصل
fists مشت
forefist دو مفصل پشت مشت
inverted fist پشت مشت
fist edge لبه خارجی مشت

-اسامی ضربات و تکنيکهای پا

front kick لگد با سينه پا از جلو
round house kick لگد با روی پا
low kick / foreleg kick لگد با ساق پا
side kick لگد با تيغه پا از پهلو
round back kick لگد چرخشی
back kick لگد با پاشنه پا به پشت
knee kick لگد با زانو
heel kick لگد با پاشنه از جلو
push kick لگد از جلو با کف پا
hook kick لگد از جلو به صورت هوک
arch kick لگد از جلو با هلالی پا
axe kick لگد مستقيم پا از بالا به پايين
in side kick لگد با پا از داخل
out side kick لگد با پا از خارج
sweep درو کردن زير پا
skip sweep درو کردن پا بصورت جهشی
spining hook kick لگد چرخشی با کف پا
spining heel kick لگد چرخشی با پاشنه پا

-اسامی ضربات و تکنيکهای پرشی پا

jumping front kick لگد پرنده با سينه پا از جلو
jumping front house kick لگد پرنده با روی پا
jumping round back kick لگد چرخشی پرشی از پشت
jumping back kick لگد پرشی با پاشنه پا به پشت
jumping knee kick لگد پرشی با زانو
jumping side kick لگد پرشی با تيغه پا از پهلو
jumping front knee kick لگد پرنده با زانو به جلو

-اسامی ضربات و تکنيکهای دست

jeb punch ضربه مشت مستقيم
hook strike ضربه دورانی حلالی با پيش مشت
uppercut strike ضربه پيش مشت از پايين به بالا
forefist punch ضربه پيش ستونی بوسيله دو مفصل مشت
fist edge side strike ضربه لبه مشت از پهلو
fist edge inside strike ضربه تيغه مشت از داخل
fist edge down strike ضربه لبه مشت به طرف پايين
fist edge outside strike ضربه لبه مشت از خارج
inverted fist strike ضربه پشت مشت روبرو
double punch ضربه دوتايی مشت
elbow high strike ضربه آرنج به بالا
elbow side strike ضربه آرنج به پهلو
elbow back strike ضربه آرنج به پشت
knife hand down strike ضربه تيغه دست به پايين
knife hand side strike ضربه تيغه دست به پهلو
knife hand inside strike ضربه تيغه دست از داخل
knife hand high strike ضربه تيغه دست از بالا به پايين
round back fist strike ضربه چرخشی با لبه مشت
palm heel high strike ضربه پاشنه دست به بالا
palm heel middle strike ضربه پاشنه دست به وسط

-اسامی تکنيکهای دفاع با دست

cross downward block دفاع ضربدری دو دست رو به پايين
uper block دفاع بالا رونده
knife hand low block دفاع تيغه ديت به پايين
wrist uper block دفاع با مچ دست رو به پايين
separanting block دفاع جدا کننده از هم
elbow out side block دفاع آرنج از خارج
elbow down block دفاع آرنج از پايين
sweeping block دفاع جارو کننده
elbow middle strike ضربه آرنج به وسط و خارج
palm heel middle block outside دفاع پاشنه دست از خارج به وسط
palm heel low block دفاع پاشنه دست به پايين
scooping block دفاع گردش ملاقه ای
palm heel low block دفاع با کف دست رو به پايين
knife hand high block دفاع تيغه دست به بالا
cross upward block دفاع ضربدری دو دست رو به بالا
inside arm block دفاع با ساعد از داخل
knife hand middle block دفاع تيغه دست وسط
out side arm block دفاع با ساعد از خارج

توضیحات / دانلود گزارش کد : 106

معرفی مربیان و اساتید

معرفی مربیان و اساتید و باشگاه های منطقه

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان